Trang Doan Home

Mục đích thành lập / Purpose of Establishment:

Tráng đoàn Chi Lăng thành lập để giúp các tráng sinh sống theo tinh thần hướng đạo, đào tạo các huynh trưởng phụ trách các đơn vị và giúp ích cho xã hội. Các quy chế ngành tráng được soạn thảo và chỉnh sửa để phù hợp với hoàn cảnh xã hội và liên đoàn nhưng vẫn tuân theo các lời hứa, điều luật và châm ngôn của hướng đạo sinh.

Chi Lang Rover Crew establishes to help the adults live in the spirit of scouting and training the leader in charge of the unit and helpful to society. The regulation of Rover was compiled and edited to suit the social circumstances and the troop but still adhere to the promise, law and motto of Scouts

Ba Lời Hứa / Three Promises

 • Làm tròn bổn phận với tín ngưỡng, tổ quốc và quốc gia / To do my duty to my God, homeland and country
 • Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào / To help other people at all time
 • Tuân theo luật hướng đạo / To follow Scout Laws

Mười điều luật / Ten scout laws

 • Trọng danh dự / Trustworthy
 • Trung thành / Loyal
 • Giúp ích / Helpful
 • Thân thiện / Friendly
 • Lễ độ và liêm khiết / Courteous
 • Thương yêu sinh vật / Kind
 • Vâng lời / Kind
 • Vui Tươi / Obedient
 • Cần kiệm / Thrifty
 • Trong sạch / Clean

Châm ngôn tráng sinh / Rover Motto

Phục Vụ / Service

Điều kiện gia nhập / Expectation for enrollment

Bao gồm các thanh niên từ 18 tuổi trở lên. Vì để rèn luyện nhân cách và khả năng chuyên môn phù hợp với Tráng sinh, nên có yếu tố đồng nhất về tuổi tác, điều kiện xã hội và môi trường sinh hoạt

Including the adults from 17 years of age. Because in order to work out the personality and skills match the Rovers, there should be a uniform factor of age, social conditions and living environment

Tổ chức và điều hành / Organization and Operation

Tráng Đoàn Chi Lăng là đơn vị trực thuộc Liên Đoàn Chi Lăng. Các tráng sinh hợp thành toán được điều khiển bởi một toán trưởng với sự trợ giúp của toán phó. Các toán hợp thành tráng đoàn và được điều hành bởi nhóm lãnh đạo bao gồm tráng trưởng, tráng phó và cố vấn lãnh đạo. Nhiệm kỳ của toán trưởng, toán phó là một năm và của tráng trưởng, tráng phó là hai năm. Tráng đoàn được chia thành 3 chi: Tráng Huynh, Tráng Niên và Tráng Thanh. Tuỳ theo nhu cầu của liên đoàn mà mỗi chi này có thể là 1 toán hoặc phân thành các toán khác nhưng mổi toán vẫn thống nhất về điều kiện tuổi tác và chuyên môn cá nhân của từng chi.

 • Tráng Huynh : tuổi trên 18 nhầm tập hợp những cựu huynh trưởng các ngành nay không còn sinh hoạt,  hoặc các trưởng đoàn của các đơn vị nhằm đóng góp vào sinh hoạt ngành tráng và đào tạo các khoá huấn luyện cho các hướng đạo sinh chuẩn bị lên trưởng.
 • Tráng Niên : tuổi trên 30 đa phần là các phụ huynh hay những vị cao niên muốn   đống  góp vào phong trào Hướng   Đạo hoặc phục vụ xã hội. Các tráng sinh này không có nhiệm vụ cầm đoàn hay đào tạo huynh trưởng nhưng hổ trợ liên đoàn qua các sự trợ giúp nhờ chuyên môn cá nhân.
 • Tráng Thanh :  tuổi từ 18 đến 30 đa phần là các đoàn sinh từ các Kha/Thanh sinh, hoặc các thanh niên yêu thích sinh hoạt đời sống hướng đạo, thiên nhiên và có tinh thần giúp ích.

Chi lang Rover Crew is a unit of Chi Lang Scout Group. The Rover Scouts establish a patrol which instructed by patrol leader and patrol vice leader. The patrols establish a crew to be mentored by rover leader, rover vice leader and rover advisors. The sevice term for patrol leader,  patrol vice leader is one year and of rover leader, rover vice leader is two year. Rover crew is divided into 3 rover lines : Leader Rover, Senior Rover and Youth Rover. Depending on the needs of the crew,  each rover line can be own patrol or subdivided  into different patrols but each patrol with the consistency about the age and condition of individual expertise of each rover line.

 • Youth Rover : ages 18 to 30 with the majority are scout who get transferred from Venturers or the youths who love Scout living, nature activites and with spiritual help.
  Tiến trình của Tráng sinh / The progress of a Rover Scout
 • Senior Rover : ages over 30  mostly are parents or seniors who want to contritube their assisstance to scout movement  or social service. They had no duty to lead scout activitites or provide training for group leader. However, they will help the scout group through personal expertise and other assistances as required
 • Leader Rover: ages over 18 who were the former leaders of the units but no longer in active, or current leaders of each troop who want to contribute to Rover Scout activities and provide traing for scouts with the trainer courses for the leaders-in-training

 • Tân Tráng: giai đoạn thử thách dành cho các tráng sinh mới gia nhập đoàn xem có thích hợp không. Giai đoạn này bắt đầu từ khi nhập đoàn đến khi Tuyên Hứa Tráng Sinh
 • Dự Tráng: huấn luyện một tráng sinh từ lúc thành tân tráng hoặc từ Khanh/Thanh chuyển sang đến khi lên đường
 • Thuần Tráng: bắt đầu giúp ích cho phong trào hoặc xã hội và cho đến khi thành tráng huynh
 • Bảo huynh/Bảo tỷ : đảm nhận dìu dắt một tân tráng cho đến khi lên đường. Bảo muội/Bảo đệ phải nhỏ hơn Bảo huynh/Bảo Tỷ ít nhất là một tuổi. Bảo huynh/Bảo tỷ là người phải lên đường ít nhất một năm. Mỗi tráng sinh có thể nhận nhiều Bảo huynh/Bảo tỷ
 • New Rover: beginning phase for the new rovers joined the crew for consideration. This stage starts from entering the crew to earning neckerchief and scout oath taking
  Pre-Rover: coaching a rover since New Rover phase or from the venturer tranfering until Rover Scout
 • Rover Scout: start helping scout and/or society movement until the Leader Rover
 • Individual Sponsors: take responsibility to coach new rover  until rover departure. Sponsors are least one year older than new rover. Sponsors are people who are Rover Scout for at least one year. Each Rover can select many sponsors

Quy Ước tu thân / Seft Development Plan

Trước khi lên đường, Tráng sinh bắt đầu vào công việc tu thân theo một chương trình đặt biệt ngành tráng thể hiện qua việc viết quy ước tu thân. Các tiêu chuẩn quy ước tu thân bao gồm 7 cơ sở sau đây /
Before the  Rover Departure Program, he/she need to prepare for a special program of Rover Scout through the Self Development Plan writing standards. The plan  consisting of  7 basis:

 • Sức sống ngoài trời và kỹ năng hướng đạo / vitality and health
 • Sức khoẻ, thể dục và thể thao / Scout skills sports, fitness
 • Đạo đức người Hướng đạo / Moral persons
 • Trí thức người Hướng đạo / intellectual
 • Thích ứng xã hội / Adaptation with Society
 • Nghề nghiệp và sinh kế / social occupation adaptation and livelihoods
 • Tín ngưỡng tâm linh / spiritual beliefs

Đồng Phục Tráng Sinh / Rover Uniform

Ngoài đồng phục và huy hiệu căn bản của liên đoàn, tráng sinh mang thêm những huy hiệu khác nói lên chức vụ và đẳng cấp tráng sinh như sau: /
In addition to the uniform and basic insignias of the scout group, rovers carry additional badges to clarify responsibilties and rank as follows:

 1. Quần : quần xanh lính dù cho Tráng Nam và xanh dương đậm cho tráng nữ / Pant: Army green for Male Rover and Dark Blue for Female Rover.
 2. Áo: áo ka ki vàng cho Tráng Nam và xanh da trời cho Tráng Nữ / Shirt : Beige for Male Rover and light blue for Female Rover
 3. Nón: nón Bê Rê cùng màu với quần / Hat: Bere hat same color with pant
 4. Khăn: khăn quàng Gilwell màu đỏ tươi với khâu da 2 tao. / Neckerchief: Bright red Gilwell neckerchief with 2 loops neckerchief slide.
 5. Huy hiệu Mỹ : mang huy hiệu "Boy Scout of America" bên phải / America Badge: carry "Boy Scout of America" on the right.
 6. Huy hiệu VN : mang huy hiệu "Hướng Đạo Việt Nam" bên trái / Vietnam Badge: carry "Hướng Đạo Việt Nam" on the left..
 7. Huy hiệu Hướng Đạo: mang huy hiệu hướng đạo thế giới sau khi mang khăn và tuyên hứa. / Scout Badge: carry world scout emblem after first class completion and second class investiture,
 8. Tua Vai: tua vai màu đỏ tươi cùng màu với khăn cho đoàn trưởng và đoàn phó. / Shoulder Colours: bight red colours same color with neckerchief for Rover Leader and Rover Vice Leader.
 9. Đẳng Hiệu: một gạch đỏ cho toán phó và hai gạch đỏ cho toán trưởng. / Ranking Badge: one red stripe for crew vice leader and two red tripes for crew leader.
 10. Huy Hiệu Trưởng: trưởng thuộc ban lãnh đạo mang huy hiệu RS nền xám gậy chữ "Y" màu xanh ./ Leader Badge: leaders in rover executive board carry gray RS badge with green "Y" stick.
 11. Khâu: trắng. / Neckerchief Slide: white
  Các tráng huynh có thể mang khăn tráng nhưng vẫn mang tua vai trưởng và đồng phục của đoàn mình khi sinh hoạt với tráng. Lúc trở về đơn vị phục vụ thì mang lại khăn đoàn mình. / All leader rover crew are able to wear rover neckerchief with shoulder colours or servicing troop. When coming back with unit, use the original neckerchief.

Cờ Ngành Tráng Chi Lăng được dùng cho sinh hoạt và huấn luyện . Cờ hình vuông mỗi cạnh 32 inches. Cạnh có 3 xâu dây để cột vào cán cờ. Vì Tráng Đoàn là đơn vị cao nhất của Liên Đoàn và là toán dự bị cho ngành trưởng nên cờ mang màu của bốn ngành hướng đạo. Màu đỏ là màu chính của ngành Tráng, màu bạc đô cho ngành Thanh, màu xanh cho ngành Thiếu và màu vàng cho ngành Ấu. Giữa nền cờ là cây gậy tráng sinh với ba màu khăn tượng trưng cho ba ngành chánh của phong trào hướng đạo. Chử "R" và "S" hai bên là "Rover Scout" biểu tượng của Tráng Sinh

The flag was used for Chi lang Rover activities and training. The flags of the 32 square inches. The side edge has 3 grommet to string into flag pole. Since Rover Crew is a senior level in scout group and a back up unit for leaders, the flag holds colors of four level of scouting. Red for Rover, burgundy for Venturer, green for Scout and yellow for Cub. In the middle of the flag is a rover stick with three neckerchief representing three level of scouting. Letter "R" and "S" on both sides of flag means "Rover Scout" to signify the standard symbol of rover.

Cờ Toán Tráng/ Rover Crew Flag

Cờ hình ngũ giác có viền đỏ theo kích thước 10 inches ngang và 10 inches dọc. Cạnh đáy có 3 xâu dây để cột vào cán cờ. Cán cờ được dùng từ gậy tráng sinh. Cờ có 1 inches viền đỏ quanh mỗi cạnh. Cờ có nền vàng chính giữa có tên toán và có 2 mặt giồng nhau. Các tên toán của Tráng Đoàn Chi Lăng gồm có : Bách Việt, Lạc Việt, Âu Việt, Nam Việt.

The pentagon flag has a red border by size 15 inches horizontal and 10 inches of vertical. 32 inches on each side. The bottom edge has 3 grommet to string into the flag pole. The pole is used from Rover Sticks. The flag has a red border around each side. The flag has yellow background with name of crew in the middle and same layout on both sides. The Crew's names include: Bách Việt, Lạc Việt, Âu Việt, Nam Việt.