Trang Doan Advancement

Huấn Luyện Tráng sinh / Rover Scout Training

Châm ngôn của tráng sinh là phục vụ. Biểu Tượng tráng sinh là huy hiệu RS (Rover Scout) có Cây Gậy Tráng Sinh tẻ hai tượng trưng cho sự lựa chọn của tráng sinh khi gia nhập phong trào. Tráng sinh có thể chọn phục vụ phong trào hướng đạo hoặc phục vụ xã hội . Khi phục vụ phong trào, tráng sinh sẽ được huyấn luyện để lên trưởng. Khi phục vụ xã hội, tráng sinh sẽ chọn chuyên môn thích hợp và vào đời. Chương trình huấn luyện tráng sinh sẽ theo biểu đồ sau :

Rover's motto is service. Rover insignia is RS badge (Rover Scout) with Rover Stick represents the choice of the Rovers when joining the movement. They can choose to serve the scouting movement or social service. When serving the movement, the Rovers will be trainned to be scout leader. When serving society, Rovers will select the appropriate expertise to follow an enter real life. Training program for Rovers will be in accordance with the following chart:

Chương Trình và cấp bậc / Program and ranking

Tân Tráng / New Rover:

Tân Tráng là giai đoạn thử thách dành cho các tráng sinh mới gia nhập đoàn xem có thích hợp không. Giai đoạn này bắt đầu từ khi nhập đoàn đến mang khăn rồi tuyên hứa .
New Rover is a challenging phase for the new Rovers joined the delegation viewed  for appropriation . This stage starts from entering the crew to Neckerchief and then Scout oath taking

Mang Khăn / Neckerchief

1. Luật và lời hứa
2. Hiểu biết phong trào
3. Nghi thức
4. Khéo tay và tháo vác
5. Dấu đuờng
4. Nút khăn quàng
5. Ca Hát

Tuyên Hứa / Rover Investiture

1. Hiểu biết phong trào
2. Các bài hát nghi thức
3. Các bài hát sinh hoạt
4. Vệ sinh và sức khỏe
4. Cứu Thương
5. Quan sát
6. Đời sống trại
7. Truyền tin
8. Phương hướng
9. Trách nhiệm công dân

Dự Tráng / Pre-Rover

Dự Tráng là giai đoạn huấn luyện một tráng sinh từ lúc thành tân tráng hoặc từ Khanh/Thanh chuyển sang đến khi lên đường.
Pre-Rover is coaching phase of Rovers since New Rover or from the venturer tranfering until Rover Scout.

- Nút dây
- Đội hình
- Chuyên Môn
- Ect .....
- Lên Đường / Rover Scout

Lên đường là giai đoạn bắt đầu giúp ích cho phong trào hoặc xã hội và cho đến khi thành tráng huynh. Trước khi lên đường, Tráng sinh bắt đầu vào công việc tu thân theo một chương trình đặt biệt ngành tráng thể hiện qua việc viết quy ước tu thân và bao gồm 7 cơ sở sau đây:

Rover Scout is a process of start helping scout and/or society movement until to be a leader rover . Before the  Rovers start servicing, he/she need to prepare for a special program Rover through the Self Evaluation-conventional
writing standards and consisting of  7 basis:

Quy Ước Tu Thân / Self Evaluation-conventional

1. Sức sống ngoài trời và kỹ năng hướng đạo / vitality and health
2. Sức khoẻ, thể dục và thể thao / cout skills sports, fitness
3. Đạo đức người Hướng đạo / Moral persons
4. Trí thức người Hướng đạo / intellectual
5. Thích ứng xã hội / Adaptation with Society
6. Nghề nghiệp và sinh kế / social occupation adaptation and livelihoods
7. Tín ngưỡng tâm linh / spiritual beliefs

Giai đoạn Phục Vụ / Servicing phase