Trang Doan Organization

Ý Nghĩa của tên gọi

  • Bách Việt bao hàm các dân tộc Việt cổ không bị Hán hóa hoặc bị Hán hóa một phần đã từng sống ở vùng đất mà ngày nay thuộc lãnh thổ phía nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam. Tên gọi Bách Việt giúp ta nhớ về cội nguồn dân tộc và luôn cố gắng gìn giữ văn hoá tổ tiên. Sau khi bị Hán Hoá, Các nhóm Việt chánh sau đây đã lập nên hình thể quốc gia:
  • Lạc Việt và Âu Việt hay Tây Việt là những tộc trong nhóm Bách Việt đã chiến đấu và chiến thắng cuộc xâm lăng phương bắc và được coi như là tổ tiên trực tiếp của người Việt hiện đại. Tên gọi Lạc Việt nhắn nhở tiền nhân chúng ta là Lạc Long Quân và Âu Cơ đã lãnh đạo đất nước chống ngoại bang để chúng ta trở thành người Việt ngày nay
  • Đông Việt, Nam Việt là các nhóm Việt tuy bị Hán hoá nhưng ý chí chống lại người phương bắc vẫn tồn tại. Đông Việt sau này bị mất đi và nhập vào Nam Việt.  Việt Nam là quốc hiệu nước ta bắt đầu từ thời nhà Nguyễn . Thoạt đầu được đặt lại tên Nam Việt  nhưng sau đó được đổi sang Việt Nam để tránh sự trùng hợp về một tên gọi cho 2 lãnh thổ khác nhau. Đông Việt  và Nam Việt nhắc nhở chúng ta về nguồn góc nhóm Bách Việt và là những tộc Việt đã không ngừng chống lại xâm lăng phương Bắc. An Dương Dương là vị vua Nước Việt cũng xuất thân từ tộc Nam Việt này.

Meaning of Rover name:

  • Bach Viet refer to Viet groups who are not chinese assimilated or parttially assimilated. They have lived in the land that is now the territory of southern China and northern Vietnam. Name of Bach Viet help us remember about origination of our homeland and always try to preserve the ancestral culture. After the assimilation, these main Viet groups had established the independent countries:
  • Lac Viet and Au Viet or Tay Viet are the Viet Group fought and won the invasion of the North and are regarded as the direct ancestors of the modern Vietnamese. Name of Lac Viet and Au Viet reminding us our  LacLong Quan and Au Co who led the country against a North foreigner so that we become Vietnames as of today
  • Dong Viet and Nam Viet are the Viet groups assimilated  by Chinese but the will against the North Foreigner always existed. Viet Nam is the our country's name began from the time of the Nguyen dynasty. Initially named Nam Viet which was one of original Viet group but then it was renamed to Viet Nam to avoid the coincidence of a same name for two different territories. Name of Dong Viet and Nam Viet remind the us remember about our ancestos who constaintly stood up to protect the homeland. An Duong Duong, King of Au Lac, was also came from Nam Viet.