Trang Doan Material

Bài ca Hướng Đạo ► Scout Songs

Tai Liệu Huấn Luyện và Tham Khảo / Training and Reference Materials:

Training:

Huy Hiệu Rừng (Bằng Rừng) / Wood Badge

Năm 1911, Trung Tướng Baden-Powell đã bước đầu tiên trong việc đào tạo các huynh trưởng bằng cách tổ chức một loạt các bài giảng. Ông thực hiện bước tiến lớn trong những năm tiếp theo sau đó đến năm 1919 thì thành lập Huy Hiệu Rừng hay còn gọi là Bằng Rừng. Người nhận huy hiệu này bây giờ đã hơn một trăm nghìn, và có thể được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới.

Mục tiêu của một khóa học Huy Hiệu Rừng là để chứng minh một cách thực tế các mục tiêu và phương pháp của hướng đạo. Trong thời gian sáu ngày, các khóa học sẽ bao gồm sự đa dạng kỹ năng về lãnh đạo, tổ chức công cụ dựa truyền thống Hướng Đạo và lý thuyết phát triễn hàng đội cập nhật nhất. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ thích thú với sự học hỏi chung với nhiều tình nguyện viên khác và sẽ đem lại nhiểu phấn khởi.

Khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khóa học, mỗi người tham gia nhận được một giấy chứng nhận và Huy Hiệu Rừng — hai hạt gỗ được đeo quanh cổ trên một dây da.

Tham gia vào khóa Bằng Rừng vào hế kỷ 21 này sẽ là một cơ hội to lớn để bạn có thể:
- Hiểu biết hướng đạo như một gia đình tương quan, mà các chương trình đều cung cấp các trị thích hợp của mọi tuổi hoạt động cho thanh thiếu niên.
- Nhận thức khái niệm lãnh đạo hiện đại sử dụng tại công ty Mỹ và trong tổ chức chính phủ hàng đầu thế giới, và khám phá làm thế nào các khái niệm về sự tương quan đến phong trào Hướng Đạo
- Áp dụng các kỹ năng bạn học hỏi từ qua tham gia của bạn như một thành viên của một đội ngũ thành công. và cung cấp phong trào hướng đạo những lãnh đạo mới để tiếp tục vai trò Hướng Đạo
-. Khôi phục lại cam kết của bạn với phong trào hướng đạo bằng cách chia sẻ trong một kinh nghiệm hữu ích.

Nhiều hướng đạo sinh xem huy hiệu rừmg là một trong những kinh nghiệm rất cao của sự nghiệp hướng đạo của mình. Nó cung ứng một môi trường huấn luyện và rất nhiều tư tưởng mới. Qua đó, các tham dự viên bằng rừng đã gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của hàng triệu thanh thiếu niên.

Sau khi hoàn thành các khóa lãnh đạo đào tạo cụ thể (LST) , mỗi trưởng thành nìên đủ điều kiện để tham dự khóa bằng rừng. Là khóa đào tạo kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp cho BSA, gỗ khóa bằng rừng tập trung vào việc tăng cường khả năng của mỗi tình nguyện để làm việc với các nhóm thanh thiếu niên và tập trung ích hơn vào kỹ năng sinh hoạt ngoài trời, vốn hiệu quả hơn ở các khoá huấn luyện khác

  In 1911, Baden-Powell took the first steps in training Scouting’s adult leaders by organizing a series of lectures for Scouters. He made great strides in the years that followed, culminating in 1919 with the establishment of Wood Badge training. Wood Badge recipients now number more than a hundred thousand, and can be found in all corners of the world.

The object of a Wood Badge course is to demonstrate as practically as possible the aims and methods of Scouting. Six days in duration, the course is a multi-faceted of leadership skills, organizational tools, and participatory activities based on the best of Scouting traditions and the latest of team-development theory. In addition, participants will enjoy the fellowship of learning alongside many other volunteer and along the way will have a great deal of fun.

Upon successful completion of all course requirements, each participant receives a parchment certificate and the Wood Badge—two wooden beads to be worn around the neck on a leather thong.

Participation in a Wood Badge for the 21st Century Course will be a tremendous opportunity for you to:
- Understand Scouting as a family of interrelated, values-based programs providing age-appropriate activities for youth.
- Recognize contemporary leadership concepts utilized in corporate America and in leading government organizations, and discover how those concepts that is relevant to our values-based movement.
- Apply the skills you learn from your participation as a member of a successful working team provides Scouting with renewed leadership to accomplish its mission.
- Revitalize your commitment to Scouting by sharing in an inspirational experience that helps

Many Scouters consider Wood Badge to be one of the peak experiences of their Scouting careers. It has served as a source of training and inspirations to thousands. In return, Wood Badge participants have affected the lives of millions of youth.

Upon completion of Leader Specific Training (LST), an adult leader is eligible to attend Wood Badge. As the core leadership skills training course for the BSA, Wood Badge focuses on strengthening every volunteer's ability to work with groups of youth and adults and is less focused on outdoor skills, which are more effectively addressed in other training courses.